https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
แท่นติดตั้งไดอัลเกจ

แท่นติดตั้งไดอัลเกจ

- แบรนด์ : Starrett (อเมริกา)

ความสามารถในการวัด SR300 SR400
วัด พิสัย

200 μ ม., 100 μ ม.

10 μ

400 μ ม., 100 μ ม.

10 μ

ความละเอียด 100 นาโนเมตร 20 นาโนเมตร 10 นาโนเมตร 50 นาโนเมตร 10 นาโนเมตร 5 นาโนเมตร
ชั้นเสียง (Ra)

250 นาโนเมตร 150 นาโนเมตร

100 นาโนเมตร

150 นาโนเมตร, 100 นาโนเมตร,

50 นาโนเมตร

การทำซ้ำ (Ra) 1% ของมูลค่า + สัญญาณรบกวน 0.5% ของมูลค่า + สัญญาณรบกวน
ประเภทรถกระบะ อุปนัย
แรงเกจ 150 - 300 มก
สไตลัสทิปรัศมี

ค่าเริ่มต้น 5 μ m (200 μ in) / 2 μ m (80 μ in) หรือ 10 μ m

(400 μ in) เป็นทางเลือก

ประเภทการวัด ลื่นไถล
การสอบเทียบ กระบวนการ ขั้นตอนการปรับเทียบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
มาตรฐาน สามารถปรับเทียบตามมาตรฐานความหยาบ ISO 4287
การวิเคราะห์ ตัวกรองตัด 0.25 มม. / 0.8 มม. / 2.5 มม 0.25 มม. / 0.8 มม. / 2.5 มม
ประเภทตัวกรอง 2CR / เกาส์เซียน 2CR / เกาส์เซียน
ระยะเวลาในการประเมิน

0.25 - 12.5 มม. (0.01

- 0.49 นิ้ว)

0.25 - 25.0 มม. (0.01

- 0.98 นิ้ว)

17.5 มม 25.5 มม
ความเร็ว การวัดความเร็ว 1 มม. / วินาที (0.04in / วินาที) 1 มม. / วินาที (0.04in / วินาที)
กลับความเร็ว 1.5 มม. / วินาที (0.06in / วินาที) 1.5 มม. / วินาที (0.06in / วินาที)

ความสามารถในการวิเคราะห์ SR300 SR400
พารามิเตอร์ มาตรฐาน ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ASME46.1, JIS 0601, N31007 ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ASME46.1, JIS 0601, N31007
ISO พื้นฐาน

Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm,

Rz1max

Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm,

Rz1max

ISO ขั้นสูง ไม่จำเป็น

Rk, A1, A2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk

กับฉัน Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, รอบต่อนาที, Rda Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, รอบต่อนาที, Rda
JIS

Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm,

RzJIS, Rc, Rku, ถ

Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm,

RzJIS, Rc, Rku, ถ

อื่น ๆ R3z (เดมเลอร์เบนซ์) R3z (เดมเลอร์เบนซ์)
ISO หลัก ไม่จำเป็น

Pa, Pv, Pp, Pz, Pt, Pq,

Psk, Pmr, Pdq, Ppc, PSm, Pz1max

หน่วย

μ m / μ ใน

μ m / μ ใน

bottom of page