https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
BK  ใบมีดสายพาน คาร์บอนเมททอล

BK ใบมีดสายพาน คาร์บอนเมททอล

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • BK ใบมีดสายพาน คาร์บอนเมททอล สำหรับตัดวัสดุนิ่ม
Width x Thickness Edge & Bevel
6 x 0.50 mm SS - SB
10 x 0.55 mm SS - SB - SD - WB
13 x 0.55 mm SS - SB - SD - WB
16 x 0.45 mm SS - SB - SD - WB
16 x 0.55 mm SS - SB - SD - WB
19 x 0.55 mm SS - SB - SD - WB
19 x 0.70 mm SS - SB - SD - WB
25 x 0.60 mm SS - SB - SD - WB
27 x 0.90 mm SS - SB - SD - WB

 

SS = Straight Edge – Single Bevel

SB = Straight Edge – Double Bevel

SD = Scallop Edge – Double Bevel

WB = Wavy Edge – Double Bevel

 

bottom of page