https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
เกจเปรียบเทียบระยะเกลียว

เกจเปรียบเทียบระยะเกลียว

- แบรนด์ : Starrett (อเมริกา)

- 666 เกจแผ่นความหนาแบบม้วนพร้อมกล่องบรรจุ จึงง่ายและสะดวกในการตัดออกใช้งานตามความยาวที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งระดับแท่นหรือแม่พิมพ์, ปรับตั้งระยะห่างฟันเฟือง, ตรวจสอบระยะห่างของหัวเทียนเครื่องยนต์ และปรับตั้งความห่างของช่องรอยต่อ เป็นต้น

Cat NoThicknessAccuracy Length666M-30.03 mm±0.004 mm7.6 m666M-40.04 mm±0.004 mm7.6 m666M-50.05 mm±0.004 mm7.6 m666M-60.06 mm±0.004 mm7.6 m666M-80.08 mm±0.004 mm7.6 m666M-100.10 mm±0.005 mm7.6 m666M-150.15 mm±0.004 mm7.6 m666M-200.20 mm±0.006 mm7.6 m666M-250.25 mm±0.006 mm7.6 m666M-300.30 mm±0.006 mm7.6 m666M-350.35 mm±0.006 mm7.6 m666M-400.40 mm±0.0075 mm6.1 m666M-450.45 mm±0.006 mm6.1 m666M-500.05 mm±0.006 mm6.1 m666-1/20.0005”±0.006 mm25’666-10.001”±0.0002”25’666-1.1/2.0015”±0.0002”25’666-2.002”±0.0002”25’666-2.1/2.0025”±0.0002”25’666-3.003”±0.0002”25’666-4.004”±0.0002”25’666-5.005”±0.0002”25’666-6.006”±0.0002”25’666-7.007”±0.0002”25’666-8.008”±0.00025”25’666-9.009”±0.00025”25’666-10.010”±0.00025”25’666-11.011”±0.00025”25’666-12.012”±0.0003”25’666-13.013”±0.0003”25’666-140.014”±0.0003”25’666-150.015”±0.0003”25’666-160.016”±0.00035”20’666-170.017”±0.00035”20’666-18.018”±0.00035”20’666-19.019”±0.00035”20’666-20.020” ±0.0004”20’666-21.021”±0.0004”20’666-22.022”±0.0004”20’666-23.023”±0.0004”20’666-240.024”±0.0004”20’666-250.025”±0.0004”20’

bottom of page