https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
565 เหล็กตอกส่ง

565 เหล็กตอกส่ง

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • เพื่อการตอกส่งงานถอดประกอบและอื่นๆ
Cat No. Length Contact Point Diameter
565A 100 mm / 4” 1.5 mm / 1/16”
565B 100 mm / 4” 2.5 mm / 3/32”
565C 100 mm / 4” 3 mm / 1/8”
565D 100 mm / 4” 4 mm / 5/32”
565E 100 mm / 4” 5 mm / 3/16”
565F 100 mm / 4” 5.5 mm / 7/32”
565G 100 mm / 4” 6.5 mm / 1/4”
565H 100 mm / 4” 8 mm / 5/16”

S565WB Set of 565A, B, C, D, E, F, G, H in plastic box

S565PC Set of 565A, B, C, D, E, F, G, H in plastic case

bottom of page