https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
3753A & 3753B ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิเปอร์ วัดลึก

3753A & 3753B ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิเปอร์ วัดลึก

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • 3753A ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิเปอร์วัดลึก ออกแบบให้สามารถวัดความลึกได้หลากหลายเช่น ระยะความลึกถึงพื้นรู หรือ ระยะความลึกของส่วนผนังรู หรือ ความกว้างของร่องบริเวณผนังรูเป็นต้น3753B มีระบบป้องกันระดับ IP67 จึงสามารถใช้งานในพื้นที่ทำงานที่มีน้ำ, น้ำมันและฝุ่นผงต่างๆได้ รวมทั้งยังสามารถส่งข้อมูลค่าวัดออกได้
Cat No. Range Resolution Accuracy
3753B-6/150 150 mm / 6” 0.01 mm/ 0.0005” ±0.03 mm
3753B-8/200 200 mm / 8” 0.01 mm/ 0.0005” ±0.03 mm
3753B-12/300 300 mm / 12" 0.01 mm/ 0.0005” ±0.03 mm
bottom of page