https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
3020 ไดอัลเวอร์เนียคาลิปเปอร์

3020 ไดอัลเวอร์เนียคาลิปเปอร์

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • การวัดขนาดที่เที่ยงตรงและเร็วกว่า ทั้งขนาดด้านนอก – ขนาดด้านใน – ขนาดความหนา และ ขนาดความลึก จึงนิยมใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน
Cat No. Range Resolution
3202M-150 150mm

0.02mm

3202M-200 200mm 0.02mm
3202M-300 300mm 0.02mm
3202-6 6” 0.001”
3202-8 8” 0.001”
3202-12 12” 0.001”

 

bottom of page