https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
2900 เกจวัดขนาดแบบตัวเลขดิจิตอล รุ่นกันน้ำ

2900 เกจวัดขนาดแบบตัวเลขดิจิตอล รุ่นกันน้ำ

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • ออกแบบเพื่อการใช้งานในพื้นที่ที่มีฝุ่นผงและละอองน้ำ
Cat No. Range Resolution Accuracy
2900-1ME 12 mm / 0.5” 0.001 mm / 0.00005” ±0.003 mm
2900-4ME 12 mm / 0.5” 0.001 mm / 0.00005” ±0.003 mm
2900-6ME 12 mm / 0.5” 0.001 mm / 0.00005” ±0.003 mm

 

bottom of page