https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
2700 เกจวัดขนาดแบบตัวเลขดิจิตอล

2700 เกจวัดขนาดแบบตัวเลขดิจิตอล

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • จอแสดงค่าวัดขนาดใหญ่ พร้อมย่านการวัดที่กว้างกว่า และฟังชั่นการใช้งานที่มากขึ้น
Cat No. Range Resolution Accuracy
F2730IQM 25 mm / 1” 0.001 mm / 0.00005” ±0.002 mm
F2740IQM 50 mm / 2” 0.002 mm / 0.0001” ±0.004 mm
F2750IQM 100 mm / 4” 0.002 mm / 0.0001” ±0.004 mm
F2720ADM 15 mm / 0.6” 0.001 mm / 0.00005” ±0.002 mm
F2730ADM 25 mm / 1” 0.001 mm / 0.00005” ±0.002 mm
F2740ADM 50 mm / 2” 0.002 mm / 0.0001” ±0.004 mm
F2750ADM 100 mm / 4” 0.002 mm / 0.0001” ±0.004 mm

PT61120 3 Volt Battery, CR2450 (2 required)

bottom of page