https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
3097 ระดับน้ำความเที่ยงตรงสูง

3097 ระดับน้ำความเที่ยงตรงสูง

- แบรนด์ : Starrett (อเมริกา)

- ฐานของระดับน้ำมาสเตอร์ 199 ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อคุณภาพสูงที่ผ่านกระบวนการแมชชีนอย่างเที่ยงตรง โดยที่การตรวจสอบในทุกๆขั้นตอน ซึ่งวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติคงที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเคลือบผิวป้องกันการขีดข่วน

Cat No Size Description
199Z 380 mm / 15” Precision level
bottom of page