https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
125 & 1251 เวอร์เนียคาลิปเปอร์

125 & 1251 เวอร์เนียคาลิปเปอร์

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • เวอร์เนียคาลิเปอร์คุณภาพ แบบสเกลวัดทั้งระบบมิลและนิ้ว
Cat No. Range

Graduation

125MEB-6/150 150mm / 6” 0.05mm / 1/128”
125MEB-8/200 200mm / 8” 0.05mm / 1/128”
125MEB-12/300 300mm / 12” 0.05mm / 1/128”
125MEA-6/150    150mm / 6” 0.02mm / 0.001”
125MEA-8/200    200mm / 8” 0.02mm / 0.001”
125MEA-12/300 300mm / 12” 0.02mm / 0.001”
1251MEA-12/300 300mm / 12” 0.02mm / 0.001”
1251MEA-20/500 500mm / 20” 0.02mm / 0.001”
1251MEA-24/600  600mm / 24” 0.02mm / 0.001”
1251MEA-40/1000 1000mm / 40” 0.02mm / 0.001”
bottom of page