https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
117 เหล็กตอกทำรอยแบบแกนกลม

117 เหล็กตอกทำรอยแบบแกนกลม

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • เพื่อการตอกทำรอยผิวชิ้นงานเพื่องานเจาะและอื่นๆ
Cat No. Length Contact Point Diameter
117AA 75 mm / 3” 1.5 mm / 1/16”
117A 100 mm / 4” 2 mm / 5/64”
117B 100 mm / 4” 2.5 mm / 3/32”
117C 100 mm / 4” 3 mm / 1/8”
117D 100 mm / 4” 4 mm / 5/32”
117E 125 mm / 5” 6.5 mm / 1/4”

S117PC Set of 5, 117AA, A, B, C, D in plastic case

bottom of page