https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th
top of page
ค้นหา

5วิธี !!! ทำงานกับเครื่องจักร.....ทำอย่างไรให้ปลอดภัย  1. มีระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้ได้รับอันตรายจากเครื่องจักร และต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

  2. ในบริเวณที่มีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ต้องติดป้ายแสดง ใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรทำงาน

  3. ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย

  4. พื้นบริเวณรอบเครื่องจักรต้องอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย          

  5. ต้องบำรุงรักษาและดูแลเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สามารถป้องกันอันตรายได้


ตรวจสอบความพร้อมของการ์ดหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

  • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามที่กำหนดทุกครั้งที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร  เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย ที่อุดหูลดเสียง เป็นต้น

  • หากพบว่าเครื่องจักรทำงานผิดปกติ ให้หยุดทำงาน และแจ้งหัวหน้างานเพื่อประสานงานช่างเทคนิคทำการแก้ไขเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ห้ามแก้ไขเองเด็ดขาด


ดู 0 ครั้ง

Comments


bottom of page