https://www.trongkamol.com/product-page/trongkamol-starrett-mkp?lang=th
top of page
Search

เรื่องไฟน่ารู้ !! ความแตกต่างระหว่าง วัตต์,แอมป์,และโวลต์


วัตต์ คืออะไร?

วัตต์(Watt) นั้นได้จากการนำเอาค่า โวลต์ (Volt) X แอมป์ (Amps) = วัตต์(Watt) ซึ่งก็คือ ค่าที่จะใช้ในการอธิบายถึงจำนวนของพลังงาน ที่ได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยค่าวัตต์ที่มีค่ามาก ก็จะหมายถึงการที่มีกำลัง และ output ที่มากขึ้นจากการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อยกตัวอย่าง เปรียบเทียบกับน้ำภายในท่อ ก็จะหมายถึงปริมาณของน้ำที่ได้ ออกมาจากปลายท่อของสายยาง 


โวลต์ (Voltage) คืออะไร?

โวลต์(Voltage) คือ ค่าที่ใช้ในการวัดค่าความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะใช้ในการทำให้กระแสไฟฟ้า สามารถที่จะไหลไป ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ๆ ก็คือค่าโวลต์ (Volt) จะสามารถเปรียบเทียบได้กับแรงดันของน้ำ ที่อยู่ภายในสายยาง ที่ทำให้น้ำไหล ยิ่งภายในสายยางมีแรงดันมาก ก็จะสามารถที่จะส่งกระแสไฟไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น


แอมป์ (Amps) คืออะไร?

แอมป์(Amps) ย่อมาจากคำว่า Ampere เป็นค่าที่ใช้วัด การไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถที่จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่าย ๆ เหมือนกับการที่น้ำไหลอยู่ภายในสายยาง โดยปริมาณของน้ำนั้น จะเปรียบเทียบได้กับการไหลของกระแสไฟฟ้า ยิ่งน้ำในท่อสายยางมีจำนวนมาก ก็จะเปรียบเทียบได้กับความแรงของกระแสไฟฟ้านั้น


โวลต์ แอมป์ และวัตต์ แตกต่างกันอย่างไร?

  • โวลต์ (volt หรือ V)

คือ หน่วยที่ใช้เรียก เพื่อบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้าในบ้าน เช่น 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟ้า เท่ากับ 220 โวลต์ ซึ่งประเทศไทย ก็ใช้ไฟระบบนี้อยู่นั่นเอง

  • แอมแปร์ หรือ แอมป์ (ampere หรือ A)

คือ หน่วยที่ใช้เรียก สำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้า ที่ไหลผ่านตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง เช่น 5 A หมายถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 5 แอมแปร์  

  • วัตต์(Watt หรือ W)

คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดใช้ในการทำงาน เช่น หลอดไฟ 100วัตต์ หมายความว่า หลอดไฟกินไฟ 100 จูลต่อวินาที1 W = 1 J/s = 1 นิวตันเมตร ต่อวินาที = 1 kg·m2·s−3

การคำนวณค่ากระแสไฟ วัตต์/ โวลต์/ แอมป์

โดยในการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้า วัตต์โวลต์แอมป์ ต่าง ๆ นั้น สามารถที่จะทำการคำนวณ หรือกลับค่า การคำนวณได้ด้วยสมการง่าย ๆ ดังนี้

  • W = V * A การคำนวณค่าวัตต์ ได้จากการนำ ค่าโวลต์ คูณ ด้วยค่าแอมป์ ก็จะได้เป็นวัตต์ ออกมา

  • V = W / A การคำนวณค่า V นั้น ได้จากนำเอา ค่าวัตต์ หาร ด้วยค่าแอมป์ ก็จะได้โวลต์ ออกมา

  • A = W / V การคำนวณค่าแอมป์นั้น จะได้จากการนำเอา ค่าวัตต์ หารด้วย ค่าโวลต์ ก็จะได้ค่าแอมป์ออกมา

ตัวอย่างการคำนวณ วัตต์(Watt), โวลต์(Volt) หรือแอมป์(Amps)

เช่น ถ้าเรามีหัวชาร์จ หรือเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออยู่ ซึ่งเป็นหัวชาร์จแบบ 5โวลต์ 1แอมป์ ที่สามารถใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับมือถือสมาร์ทโฟน บางรุ่นเราสามารถ ที่จะนำมาคำนวณค่า W ได้จากสมการที่อยู่ด้านบน ดังนี้

  • ค่าวัตต์ ของหัวชาร์จ W = 5 (โวลต์) x1 (แอมป์) = 5วัตต์

  • ค่าโวลต์ ของหัวชาร์จ V = 5 (วัตต์) / 1 (โวลต์) = 5โวลต์

  • ค่าแอมป์ ของหัวชาร์จ A = 5 (วัตต์) / 5 (โวลต์)  = 1แอมป์
0 views

Comments


bottom of page