เกจตรวจสอบ

ฉากงานละเอียด

3020

บรรทัดเทียบฉาก แบบเที่ยงตรงสูง

รายละเอียดสินค้า

ฉากผสม

67

ตรวจวัดความเป็นฉากและมุมต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดติ๊กเนสเกจ

66

เกจเทียบวัดความหนา แบบชุด

รายละเอียดสินค้า

ติ๊กเนสเกจแบบม้วน

666

แผ่นความหนามาตรฐานแบบม้วน

รายละเอียดสินค้า

บรรทัดเหล็ก

77

บรรทัดหลากหลายรูปแบบ

รายละเอียดสินค้า

เขาควาย

75

สปริงแคลิเปอร์และวงเวียน

รายละเอียดสินค้า

เทเปอร์เกจ

269

เกจเทียบวัดขนาดในรูท่อและอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฉากงานละเอียด

3020

บรรทัดเทียบฉาก แบบเที่ยงตรงสูง

รายละเอียดสินค้า

ฉากผสม

67

ตรวจวัดความเป็นฉากและมุมต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดติ๊กเนสเกจ

66

เกจเทียบวัดความหนา แบบชุด

รายละเอียดสินค้า

ติ๊กเนสเกจแบบม้วน

666

แผ่นความหนามาตรฐานแบบม้วน

รายละเอียดสินค้า

เขาควาย

75

สปริงแคลิเปอร์และวงเวียน

รายละเอียดสินค้า

เทเปอร์เกจ

269

เกจเทียบวัดขนาดในรูท่อและอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฉากงานละเอียด

3020

บรรทัดเทียบฉาก แบบเที่ยงตรงสูง

รายละเอียดสินค้า

ฉากผสม

67

ตรวจวัดความเป็นฉากและมุมต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดติ๊กเนสเกจ

66

เกจเทียบวัดความหนา แบบชุด

รายละเอียดสินค้า

ติ๊กเนสเกจแบบม้วน

666

แผ่นความหนามาตรฐานแบบม้วน

รายละเอียดสินค้า

บรรทัดเหล็ก

77

บรรทัดหลากหลายรูปแบบ

รายละเอียดสินค้า

เขาควาย

75

สปริงแคลิเปอร์และวงเวียน

รายละเอียดสินค้า

เทเปอร์เกจ

269

เกจเทียบวัดขนาดในรูท่อและอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า